หน้าหลัก    ลิงค์  :  course --> [ ]
ลิงค์
 
 เตรียมพร้อมติว O-Net ภาษาไทย
    ภาษาไทย ท 1.1 การอ่าน ตอน 1 ครูบังอร   https://www.youtube.com/watch?v=upfmABocK3w
    ภาษาไทย ท 1.1 การอ่าน ตอน 2 ครูนันทกานต์ ทองสมจิตร   https://www.youtube.com/watch?v=VTA0bfhbF84
    การอ่านจับใจความ ครูกุ๊ก โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา   https://www.youtube.com/watch?v=iNaZGBAiToI
    ภาษาไทย ป.6 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์   https://www.youtube.com/watch?v=LylzCmGzyBs
    ภาษาไทย ป.6 การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์   https://www.youtube.com/watch?v=-5-StDaOQFY
    ภาษาไทย ป.6 การอ่านจับใจความสารคดี ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์   https://www.youtube.com/watch?v=ZNfMmPy66II
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 1   https://www.youtube.com/watch?v=Z1fxXfkmT88&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 2   https://www.youtube.com/watch?v=kSaq6q2XCPU&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu&index=2
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 3   https://www.youtube.com/watch?v=O3suLFvM_B8&index=3&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 4   https://www.youtube.com/watch?v=eBSpdKcvnLM&index=4&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 5   https://www.youtube.com/watch?v=TOPg2YQjpec&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu&index=5
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 6   https://www.youtube.com/watch?v=gYdcvQjm_dI&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu&index=6
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 7   https://www.youtube.com/watch?v=PWKvxm-wryk&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu&index=7
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 8   https://www.youtube.com/watch?v=fX8heSr7ZMg&index=8&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 9   https://www.youtube.com/watch?v=-1n-z8G67xs&index=9&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 10   https://www.youtube.com/watch?v=FugB2so_q8E&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu&index=10
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 11   https://www.youtube.com/watch?v=4cPj3iRzssQ&index=11&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
    วิชาภาษาไทย ตอนที่่ 12   https://www.youtube.com/watch?v=EYgpAgjpTxo&index=12&list=PLVrG6Tx-jcQrqa99oEmhW2vH2ca3fhueu
 เตรียมพร้อมติว O-Net คณิตศาสตร์
    คณิตศาสตร์ ค 1.1 จำนวนและการดำเนินการ ครูวิหาร กุลโกวิท   https://www.youtube.com/watch?v=__td3hcnt3M&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO
    คณิตศาสตร์ ค 1.2 จำนวนและการดำเนินการ ตอน 1 ครูสุรพล ศรีนวล   https://www.youtube.com/watch?v=_Eyd8Z8b5U4&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO&index=2
    คณิตศาสตร์ ค 1.2 จำนวนและการดำเนินการ ตอน 2 ครูธนารักษ์ ยืนยง   https://www.youtube.com/watch?v=tfMTaJWI8V0&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO&index=3
    คณิตศาสตร์ ค 1.4 จำนวนและการดำเนินการ ครูเทียนศรี มีวิทยาภรณ์   https://www.youtube.com/watch?v=kbvPU87tlTw&index=4&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO
    คณิตศาสตร์ ค 2.2 การวัด ตอน 1 ครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ   https://www.youtube.com/watch?v=iJMoTHua0W4&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO&index=5
    คณิตศาสตร์ ค 2.2 การวัด ตอน 2 ครูสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต   https://www.youtube.com/watch?v=hIJ2zA7lZJE&index=6&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO
    คณิตศาสตร์ ค 4.1 พีชคณิต ครูนิพนธ์ ทองยืน   https://www.youtube.com/watch?v=IrCDGyG0xgE&index=7&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO
    คณิตศาสตร์ ค. 4.2 พีชคณิต ครูอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์   https://www.youtube.com/watch?v=ZLWZLIQ-BNo&index=8&list=PLgEKdafsXT0ipJcH4ynhO0tK1MXz3IDnO
 เตรียมพร้อมติว O-Net วิทยาศาสตร์
    วิทยาศาสตร์ ว 7.1 ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูศศิธร เขียวกอ   https://www.youtube.com/watch?v=0hIEMVGYUdM
    วิทยาศาสตร์ ว 1.1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตอน 2 ครูพรจักษ์ อุ่นทิม   https://www.youtube.com/watch?v=jUr4Ngchj64
    วิทยาศาสตร์ ว 3.1 สารและสมบัติของสาร ตอน 2 ครูขวัญชีวา ศิริโชติ   https://www.youtube.com/watch?v=kiydRvti8Bg
    วิทยาศาสตร์ ว 6.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ครูอารมย์ ประสงค์เจริญ   https://www.youtube.com/watch?v=ntgrP58VrqM
    วิทยาศาสตร์ ว 4.1 แรงและการเคลื่อนที่ ครูศิริจรรยา นราเกตุ   https://www.youtube.com/watch?v=ZvBlvkFZV3k
    วิทยาศาสตร์ ว 1.1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตอน 1 ครูพรจักษ์ อุ่นทิม   https://www.youtube.com/watch?v=cNi__M6yBPg
    วิทยาศาสตร์ ว 3.1 สารและสมบัติของสาร ตอน 1 ครูนัทวัล แต่งงาม   https://www.youtube.com/watch?v=MLR9Dm6eYQg
    วิทยาศาสตร์ ว 2.1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ครูชุมพล พันธุ์ภักดี   https://www.youtube.com/watch?v=G67lk7g4aKw
 เตรียมพร้อมติว O-Net สังคมศึกษาฯ
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 1   https://www.youtube.com/watch?v=OksVeB3i_4Y&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 2   https://www.youtube.com/watch?v=7f9ur6Iqb4c&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw&index=2
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 3   https://www.youtube.com/watch?v=fEjfXJEndoI&index=3&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 4   https://www.youtube.com/watch?v=XzXY41WqrSI&index=4&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 5   https://www.youtube.com/watch?v=p3EN1prO3zM&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw&index=5
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 6   https://www.youtube.com/watch?v=qn3lHLudIOw&index=6&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 7   https://www.youtube.com/watch?v=Q7KyceUbq8E&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw&index=7
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 8   https://www.youtube.com/watch?v=Z4dsCx18zzs&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw&index=8
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 9   https://www.youtube.com/watch?v=SDogav4Zs4Q&index=9&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw
    วิชาสังคมศึกษา ตอนที่ 10   https://www.youtube.com/watch?v=RmbcLY8sCAM&list=PLVrG6Tx-jcQqQC_cW1N2AqiZMV6mDCDYw&index=10
    สังคมศึกษาฯ ส 4.2 ประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 1 ครูดาวรัตน์ กิตตินิรันดร์กูล   https://www.youtube.com/watch?v=7QSkAYj1OFc&list=PL6ykk1J7oV9d4j6nlFBVCsLNVMlv8wY_m
    สังคมศึกษาฯ ส 4.2 ประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 2 ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร   https://www.youtube.com/watch?v=aMRO_xoD72g&list=PL6ykk1J7oV9d4j6nlFBVCsLNVMlv8wY_m&index=2
    สังคมศึกษาฯ ส 4.3 ประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 3 ครูสิริพร พระประเสริฐ   https://www.youtube.com/watch?v=wgY726kqric&index=3&list=PL6ykk1J7oV9d4j6nlFBVCsLNVMlv8wY_m
    สังคมศึกษาฯ ส 4.3 ประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 4 ครูพิเศษ ปิ่นเกตุ   https://www.youtube.com/watch?v=QhsjoVNMGMM&index=4&list=PL6ykk1J7oV9d4j6nlFBVCsLNVMlv8wY_m
    O-NET สังคม ครูเดช เฉลยข้อสอบ :ศาสนา 1 ชั้น ป.6   https://www.youtube.com/watch?v=bMQs4Mu1kIY
    O-NET สังคม ครูเดช เฉลยข้อสอบ :ศาสนา 2 ชั้น ป.6   https://www.youtube.com/watch?v=k_iOIIJRs-w
 เตรียมพร้อมติว O-Net ภาษาอังกฤษ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1   https://www.youtube.com/watch?v=yJMBpYR2FbI&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2   https://www.youtube.com/watch?v=wBGLHp3EoLk&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ&index=2
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3   https://www.youtube.com/watch?v=b2pHTGMoYos&index=3&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 4   https://www.youtube.com/watch?v=gjbfXRACrBU&index=4&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 5   https://www.youtube.com/watch?v=BbeRFvuG9v8&index=5&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 6   https://www.youtube.com/watch?v=3Ch35h8yUtk&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ&index=6
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 7   https://www.youtube.com/watch?v=JD4gLLj17fs&index=7&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 8   https://www.youtube.com/watch?v=-e8GbzrRv8E&index=8&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 9   https://www.youtube.com/watch?v=N4prT6ZbLHg&index=9&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 10   https://www.youtube.com/watch?v=clzxOP0ZtJk&index=10&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 11   https://www.youtube.com/watch?v=rbWwsZ2IDZk&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ&index=11
    วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 12   https://www.youtube.com/watch?v=91MDOCX7Ps8&list=PL2KPfj0QzCnw6McOg1PXgtHhpB2ZRJLaQ&index=12
    ภาษาต่างประเทศ ต 2.1 ภาษาและวัฒนธรรม ครูอุไร ช่อผกา   https://www.youtube.com/watch?v=dhqOrvW8dg4
    ภาษาต่างประเทศ ต 1.1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 2 ครูปาจรีย์ นาควัชระ   https://www.youtube.com/watch?v=AErHUqFbx6U
    ภาษาต่างประเทศ ต 1.1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 1 ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง   https://www.youtube.com/watch?v=7AHoyRbc8wc
    ภาษาต่างประเทศ ต 4.1 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ครูครองขวัญ หมัดอาดัม   https://www.youtube.com/watch?v=E88jL6YPICs
    ภาษาต่างประเทศ ต 1.3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 1 ครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ   https://www.youtube.com/watch?v=a90dCJa5XwY
    ภาษาต่างประเทศ ต 1.2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูอรษา เณรตาก้อง   https://www.youtube.com/watch?v=Ai7GZJOgIj8
    ภาษาต่างประเทศ ต 2.2 ภาษาและวัฒนธรรม ครูสายน้ำผึ้ง ปลื้มใจ   https://www.youtube.com/watch?v=4nLw2sCPqHY
    ภาษาต่างประเทศ ต 1.3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 2 ครูสุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์   https://www.youtube.com/watch?v=Hwe0S7IZrmw