หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์  :  course --> [ ]
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  
      

ทางโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ระดับชั้น อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 16 พฤษภาคม 2558

2. ระดับชั้น อนุบาล 2 (4 ขวบ) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 16 พฤษภาคม 2557

3. ระดับชั้น อนุบาล 3 (5 ขวบ) เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 16 พฤษภาคม 2556

4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ,บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป ผู้ที่จะนำนักเรียน หรือบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่คณะครูทุกท่าน 

โทรศัพท์ 032-622266  ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  สำหรับอนุบาล เนื่องจากทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดซื้อชุดนักเรียนสำหรับอนุบาล เพื่อให้ทันเปิดเทอมนั้น จึงให้ท่านนำบุตร หลาน มาสมัครก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และนำตัวนักเรียนมาวัดขนาดชุดนักเรียนด้วย ณ ห้องอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
: ปวีณ์ เกาะแก้ว
: 2561-01-11