.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.220.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 217,256
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน  :  วิชา --> [ ]
ประวัติโรงเรียน
 

 

      ประวัติโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

       โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 12 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  ปลูกสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2501 ในที่ดินของโรงเรียนทั้งหมด 27 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ปัจจุบันได้ตรวจสอบและจัดหาได้ 27 ไร่ เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 8x 38 เมตร ผู้เริ่มในการปลูกสร้างและจัดหาที่ดิน คือ นายวิง  สายน้ำเขียว กำนันตำบลเขาน้อย นายแม้น  ขวัญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และร้อยตำรวจเอกขุนชิด  จบด้าว กรรมการสภาตำบลตำบลเขาน้อย พร้อมด้วยประชาชนในถิ่นนี้ได้ร่วมกันสละทรัพย์เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,340  บาท(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)แต่ยังไม่พอ ยังค้างปลูกสร้างอยู่ประมาณเดือนเศษ จนกระทั่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงอีก10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาท) กรรมการจึงได้ดำเนินการก่อสร่งต่อไป

       วันที่ 26 สิงหาคม  พ.ศ.2501  เป็นวันที่เปิดทำการเรียนการสอนโดยเปิดสอนเพียงสองชั้น คือ ป.1 และ ป.2 มีนักเรียนจำนวน 44 คน มีนายเพชร  ช่วยพัฒน์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และเป็นครูผู้สอนเพียงคนเดียว ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  ดังนี้

1.      งบประมาณ      313,000  บาท

2.      งบบริจาคสบทบ  16,340  บาท

รวมทั้งสิ้น        329,340  บาท

ปีการศึกษา 2516 ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 017 อีหลังหนึ่ง เป็นจำนวน 26,000 บาท เริ่มปลูกสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23  กันยายน พ.ศ. 2517

ปีการศึกษา 2518  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 นายวิบูล  อภิวัฒน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสุวรรณ  มีเชื้อ

พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สองรายการ คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2521  ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังหนึ่ง 45,000 บาท เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 สร้างบ้านพักครูหมู่บ้านคุรุมิตร  จำนวน 5 หลัง แล้วเสร็จเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2521 ราคาหลังละ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท จำหน่ายไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2542

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 คณะกรรมการการศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมบริจาคเงิน 4,880 บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารแบบศาลาทรงไทย 1 หลัง ได้รับการอนุญาตรื้อถอนไปแล้ว

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าติดถนนเพชรเกษม เป็นเงิน 25,041 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้จากรายได้การจัดงานและการบริจาคแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จากนั้นคณะกรรมการการศึกษาได้ร่วมมือกันสร้างรั้วเพิ่มเติมอีก 14 ช่อง เป็นเงิน 17,565 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) พร้อมทาสี แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2524

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2524 นายวิบูลย์  อภิวัฒน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิชาการ ทางวิชาการจึงแต่งตั้งในนายเล็ก  ปานพิมลวัฒน์ เป็นครุใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2525 นายเล็ก  ปานพิมลวัฒน์  ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้นายเสวก  บุปผาชาติ เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2526 รื้อถอนบ้านพักครูโรงเรียนบ้านห้วยพลับมาสร้างที่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น เป็นบ้านพักครูคุรุมิตรแบบกรมสามัญศึกษา 2 ห้องนอน งบประมาณ 60,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ 35,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช.601/2526

จำนวน 4 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะชาย และงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ราคา 10,00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยทางโรงเรียนจัดหาเงินมาสบทบ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 1 หลัง 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งงบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด 750 ลบ.ม. และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2528

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 สปจ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งนายสมยศ  ขันกำเนิด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ส่วนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.6) มีนักเรียนจำนวน 152 คน ครู 10 คน นักการ 1 คน

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนงบรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ตามนโยบายของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คงเปิดรับนักเรียนเฉพาะอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง จำนวน 20 ที่นั่ง ได้งบประมาณห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง โดยปรับปรุงห้องเรียนของอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นบนเป็นห้องทั้งสองดังกล่าว ในปีนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากกรรมการศึกษา ประชาชน ปรับปรุงอาคารเรียน โดยรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 002 จำนวน 5 ห้องเรียน นำไปสร้างใหม่เป็น 3 ห้องเรียน บนสนามวอลเล่ย์บอล โดยงบบริจาคของประชาขน สนาม สร้างป้ายโรงเรียน 1 ป้าย รวมราคาบริจาคของประชาชนทั้ง 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซ่อมถนนภายในโรงเรียนพร้อมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 10 คน นักการภารโรงเรียน 1 คน นายสมยศ  ขันกำเนิด ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  2544 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 นายทรงศักดิ์  สายชล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น แทนนายสมยศ  ขันกำเนิด ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม

ปีงบประมาณ 2548 โรงเรียนได้รับงบแปรญัตติสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ใต้ถุนโล่งเป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียน ป.4-ป.6 และห้องสมุด

ปีงบประมาณ 2548 เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้รับงบประมาณ7,474,000 บาท เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ในของโรงเรียน และสำนักงานเขตได้ขอใช้อาคาร สปช.105/26 ใต้ถุนโล่งของโรงเรียน เป็นอาคารหอประชุม

ปีงบประมาณ 2549 ได้รับจัดสรรงบประสบอุทกภัยภาคใต้ซ่อมแซมอาคาร 017 โดยถมดิน           ปูกระเบื้องราคา 275,000 บาท เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2549 ใช้เป็นห้องเรียน ป.1-ป.3 และชั้นเรียนอนุบาล 1-2

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2552  นางอุไรวรรณ  อยู่คง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านหนองตาเย็นแทนนายทรงศักดิ์  สายชล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบน

ในปีงบประมาณ 2553 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่ 1 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,029,513 บาท (ห้าล้านสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ 2,064,922 บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2,681,200 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบดำเนินงาน จำนวน 283,391 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ในปี พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  จากหน่วยทหารสหรัฐอเมริกา “ไอยราการ์เดียน”ที่เข้ามาทำการฝึกร่วมกับทหารไทย   ปัจจุบันมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ใช้เป็นศูนย์เด็กเล็ก

ในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26 กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  จากหน่วยทหารสหรัฐอเมริกา “หนุมาน การ์เดียน ”ที่เข้ามาทำการฝึกร่วมกับทหารไทย ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

1.PNG
2.PNG
3.PNG
 
 

 
 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
 
 


วิชา : [ - > ]